Hardy Kiwi Fruit; Kolomikta Vine (actinidia kolomikta)

$18.95

(Actinidiacea – silver vine family)

Deciduous Vine • Ht 20′ • Zones 3 to 8

Native to Temperate East Asia

SKU: N/A Categories: ,