Hardy Kiwi Fruit (actinidia arguta cordifolia)

$17.95

(Actinidiacea – silver vine family)

Deciduous vine • Ht 30′ • Zones 5-8

Native to East Asia

Categories: ,